اپلت های سایت اسپک
سیستم رزرو غـــذا

v      ترويج و توسعه فرهنگ خود اتكايي از طريق برگزاري اجلاس با ايجاد راهبري و حمايت از كميته هاي خودكفايي در صنايع پتروشيمي.

v      شناسايي نيازهاي فعلي مجتمع ها، طرحهاي جديد و برنامه هاي توسعه اي صنايع پتروشيمي.

v      شناسايي، ارزيابي و معرفي توانايي هاي بالقوه و بالفعل صنايع داخلي و توانمندي هاي طراحي و مهندسي كشور.

v      اطلاع رساني با تشكيل سمينارهاي فني / تخصصي، بازديدهاي فني، حضور در نمايشگاه هاي تخصصي داخلي با هدف معرفي متقابل نيازهاي صنايع پتروشيمي و توانمندي هاي سازندگان داخلي كشور.

v      ارائه و تدوين راهكارهاي اجرايي به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان طراحي مهندسي و ساخت داخل در رفع نيازهاي صنايع پتروشيمي.

v      ايجاد و توسعه قراردادهاي مشاركت و انتقال دانش فني ساخت داخل اقلام و تجهيزات صنعتي بين شركت هاي معتبر خارجي و شركت هاي توانمند داخلي.

v      نهادينه كردن مولفه هاي توليد صنعتي (QCD) در سازندگان داخلي، همچون كيفيت، قيمت رقابتي و تحويل به موقع.

v      كمك در تحويل به موقع كالاهاي ساخت داخل از طريق اعمال مديريت علمي پروژه در  شركت هاي سازنده داخلي با تدوين و پياده سازي برنامه زمانبندي و كنترل پروژه.

v      پشتيباني از صنايع داخلي به منظور حفظ و توسعه فرصت هاي شغلي و رونق اقتصادي كشور همگام با سياست هاي اقتصادي دولت.