اپلت های سایت اسپک
سیستم رزرو غـــذا

شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي كه به اختصار نام انگليسي آن Spec ناميده مي شود از ابتداي سال 1377 فعاليت خود را با هدف ساخت داخل نيازهاي صنايع پتروشيمي با شناسايي، ارزيابي، ايجاد و توسعه منابع داخلي آغاز نمود.