اپلت های سایت اسپک
سیستم رزرو غـــذا
 
اطلاعات شركت ها
جهت مشاهده  ابتدا گروه اصلي و سپس زير گروه مورد نظر خود را انتخاب نمائيد .
  زير گروه :   گروه اصلي:
مجتمع هاي توليدي ليست شركت هاي
تلفن شركتنام شركت
3330021-9(0631) پتروشيمي آبادان پتروشيمي آبادان
3287011 (0861) پتروشيمي اراک پتروشيمي اراک
25- 2543716(0441) پتروشيمي اروميه پتروشيمي اروميه
5-3804250 (0311) پتروشيمي اصفهان پتروشيمي اصفهان
54118(0652262) پتروشيمي اميرکبير پتروشيمي اميرکبير
118 (0652255) پتروشيمي بندرامام پتروشيمي بندرامام
54118(0652262) پتروشيمي بوعلي سينا پتروشيمي بوعلي سينا
6-2333750(0831) پتروشيمي بيستون پتروشيمي بيستون
4280000 (0411) پتروشيمي تبريز پتروشيمي تبريز
8-22090(077228) پتروشيمي خارگ پتروشيمي خارگ
7-2234560 (0584) پتروشيمي خراسان پتروشيمي خراسان
50118-50017 - 065226 پتروشيمي خوزستان پتروشيمي خوزستان
2576و 3333 (065223) پتروشيمي رازي پتروشيمي رازي
7 - 3203(0652262) پتروشيمي رجال پتروشيمي رجال
9-2330091 (0711) پتروشيمي شيراز پتروشيمي شيراز
66152739 - 66401675 پتروشيمي فارابي پتروشيمي فارابي
4 -3100(0652262) پتروشيمي فن آوران پتروشيمي فن آوران
2238562 (0442) پتروشيمي مهاباد پتروشيمي مهاباد
88879725پتروشيمي هزاره سومپتروشيمي هزاره سوم
118 (0652255) پتروشيمي کيميا بندرامام پتروشيمي کيميا بندرامام
118(0652255)شرکت آب نيرو بندر امام شرکت آب نيرو بندر امام
118(0652255)شرکت بسپاران بندرامام شرکت بسپاران بندرامام
118(0652255) شرکت خوارزمي بندر امام شرکت خوارزمي بندر امام
118(0652255) شرکت فراورش بندرامام شرکت فراورش بندرامام
88066354 طرح صنايع پايين دستي پتروشيمي منطقه پارس طرح صنايع پايين دستي پتروشيمي منطقه پارس